مردم به دو دسته تقسیم میشوند مسافران و گردشگران که در این تصاویر اختلاف بین این دو دسته را خواهیم دید.   یک مسافر به دنبال منظره ای