روستا و جنگل الیمستان

الیمستان : بهشت ناشناخته جنگل های آمل

آلودگی های ، شلوغی ، استرس های روزمره و زندگی ماشینی همه ما را تحت تاثیر قرار داده است. انسان همراه در ذات خود به دنبال آرامش گرفتن از طبیعت